Kosárba helyezve!

Általános Szerződési Feltételek

I./ A szerződés létrejötte:

I.1./ A Vásárló a regisztrációval elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, illetve tudomásul veszi, hogy a megadott adatai bekerülnek a Szolgáltató adatbázisába.

I.2./ A regisztrációt követően a videó, vagy videócsomag megvásárlásával a Vásárló és a Szolgáltató között egy fogyasztói szerződés jön létre, amelyre a 45/2014. évi Kormányrendelet, valamint a 2013. évi V. Törvény rendelkezései az irányadóak.

I.3./ A regisztrációt követően a szolgáltatás megrendelését a weboldalt üzemeltető SWU NYELVSTÚDIÓ Bt. a 2013. évi V. Törvényben meghatározott elévülési határidőig megőrzi.

I.4./ A Vásárló bármikor kérheti a fiókjának megszüntetését, és nyilvántartott adatainak törlését. Ezt a Vásárló a regisztráció során megadott e-mail címének megadásával az info@stepwithus.hu e-mail címre küldött levélben teheti meg.

II./ Vásárlási Feltételek:

II.1./ A jelen vásárlási feltételek egy jogilag kötelező érvényű megállapodást jelentenek a stepwithus.hu weboldalon található webshopot üzemeltető SWUNYELVSTÚDIÓ Bt. (cg: 01-06-756838, székhely: 1158 Budapest, Thököly út 51. fsz/4. adószám: 21562862-1-42) mint Szolgáltató és a Vásárló között, amelynek maradéktalan betartása mindkét fél kötelessége.
A szolgáltatásra történő regisztráció és a vásárlás feltétele a jelen vásárlási feltételek ismerete, és elfogadása. A szolgáltatás használata a jelen vásárlási feltételek elfogadásának minősül.
A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli, és ennek megfelelően gondoskodik az általa tárolt adatok biztonságáról
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Vásárló valótlan adatokkal, vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltató a médiatartalomhoz való hozzáférését korlátozhatja, vagy megtagadhatja.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak, fiókok, Vásárló tudtával, vagy anélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Vásárló ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

II.2./ A Szolgáltató a Vásárlók részére az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén teszi lehetővé a vásárlást:

– A vásárlás kizárólag a hatályos jogszabályok kereti között harmadik személyek, és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételek betartása mellett történhet.
– A vásárlás során a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett médiatartalmak szerzői jogainak tulajdonosa az SWUNYELVSTÚDIÓ Bt. A Vásárló a médiatartalom terjesztésére, többszörözése, adathordozóra történő lementésére nem jogosult, valamennyi ilyen jellegű magatartás a Szolgáltatót megillető szerzői jogok megsértésének minősülnek.
– Tilos bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett médiatartalmakat módosítja, megváltoztatja, vagy azok működését lehetetlenné teszi.

III.3./ A Vásárlás:

III.1./A regisztráció linkre kattintva a felugró mező egyes sorainak valós adatokkal történő megfelelő kitöltésével indulhat a vásárlás. Ezt követően a Vásárló e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja a regisztrációját.

III.2./ A sikeres regisztrációt követően a csomagok linkre kattintva a Vásárló kiválaszthatja a neki megfelelő videót, vagy csomagot. A megfelelő csomag kiválasztását követően a SimplePay alkalmazással online bankkártyás tranzakció útján fizethető meg a video, vagy csomag ára. A video, vagy csomag áráról a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, és küld meg a Vásárló részére a vásárlást követő 1 napon belül.

IV./ Elállási jog gyakorlása:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ (1) m) pontjának értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

V./ Panaszkezelés:

A panasszal kapcsolatos bejelentést a Szolgáltató alábbi elérhetőségein lehet megtenni:

e-mail: info@stepwithus.hu
cím: 1158 Budapest, Thököly út 51.

Munkatársaink kizárólag a postai úton, vagy e-mail útján közölt panaszokat fogadják, és vizsgálják ki. A Szolgáltató a panaszbejelentés megérkezését követő 48 órán belül a panaszt iktatószámmal látja el, és 15 napos határidőn belül kivizsgálja a panaszt, amelynek eredményéről írásban értesíti a Vásárlót.

Az írásbeli panasznak az alábbiakat kell kötelezően tartalmaznia:

– panaszos neve
– panaszos címe, telefonszáma, e-mail címe
– a panasz rövid leírása

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, ezt indokolni köteles, amelyben fel kell hívnia a figyelmét az alábbi jogorvoslati lehetőségekre:

Fogyasztói panasz esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99 III/310.
levélcím: 1253 Budapest, Pf:10.
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
tel: 06-1-488-2131

VI./ Egyéb rendelkezések:

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejövő szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató bármikor jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, de köteles a honlapon a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket közzétenni.

A Vásárló és a Szolgáltató között létrejött jogviszony megszűnik az alábbi esetekben:

– Amennyiben a Vásárló a szerződéstől eláll
– A Vásárló halálával
– A Szolgáltatás megszűnésével, vagy a Szolgáltató végelszámolásával, felszámolásával

Budapest, 2018. július 31.

SWUNYELVSTÚDIÓ Bt.